Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10  ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013r., poz. 1235 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2015 roku został złożony wniosek przez Gminę Łubnice o pozwolenie na budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni   ścieków dla gminy Łubnice, na działkach oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  nr  532, 500, 501, 533 w Łubnicach i nr 108, 243, 245, 247, 263, 289 w Orzelcu Dużym.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Rafała Ślusarskiego zam. Celiny 53, 26-020 Chmielnik,  dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 172 (172/1, 172/2), 174/1 (174/3, 174/4), 173 (173/1, 173/2), 275 (275/1, 275/2), 276 (276/1, 276/2), 281 (281/1, 281/2), 282 (282/1, 282/2), 287 (287/1, 287/2), 288 (288/1, 288/2), 293 (293/1, 293/2), 294 (294/1, 294/2), 297/2 (297/3, 297/4), 298/2 (298/3, 298/4), 301 (301/1, 301/2), 302/2 (302/5, 302/6), 302/1 (302/3, 302/4), 306 (306/1, 306/2), 307 (307/1, 307/2), 312 (312/1, 312/2), 313 (313/1, 313/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Okrągła gm. Połaniec oraz 178/1 (178/3, 178/4), 179 (179/1, 179/2), 180 (180/1, 180/2), 258, położonych w obrębie ewidencyjnym Brzozowa gm. Połaniec.
Numery działek bez nawiasu objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym wraz z podkreśleniem podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 172/2 i 388 położonych w obrębie ewidencyjnym Okrągła,  125, 178/2 i 557 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzozowa oraz 370 w obrębie ewidencyjnym Luszyca, gm. Połaniec.

       Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 05.03.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 218, 198, 196, 193, 188, 187, 195/2, 139, 106, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 117, 119, 142, 141, 140, 138/2, 138/1 i 137   w obrębie ewidencyjnym Pecławice Górne realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 19.02.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T04 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym, budową linii kablowych SN wraz ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów  nr 469, 5, 4, 3, 2, 457, 6, 28 w obrębie Ceber gm. Bogoria, na działkach nr 154, 113, 112, 83, 43/1, 19, 12 w obrębie Gorzków, gm. Bogoria  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

       Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 05.02.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów   nr 41, 271/4, 107, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 676/2, 700, 656/2, 466, 458 w Bogorii, na działkach nr 378, 69 w Moszynach, na działkach nr 393, 394, 308, 307, 304, 303, 300, 225, 453, 452, 451, 435, 436, 437, 438, 431, 425, 418, 224 w Wysoki Duże, na działce nr 242 w Wysoki Średnie, na działce nr 409 w Kolonii Wysoki Małe, na działkach nr 84, 73, 72 w Wysoki Małe, na działce nr 95 w Wolicy, na działkach nr 219/2, 51, 79, 218, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 w Pęcławicach Górnych  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

         Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 05.02.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T06 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów   nr 185, 186, 187, 188, 189, 207, 208, 209, 118, 266, 480, 268, 478, 113, 114/2, 115/2, 273, 473, 275/1, 275/2, 117/1, 304/3, 156/2, 148/2, 146/4, 145/6, 145/4, 144/2, 143/2, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, 134/6, 134/4, 133/5, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 81 w Przyborowicach realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 19.01.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T05 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym, budową linii kablowych SN wraz ze światłowodem oraz stacja GPO na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 145, 146, 166, 141/2, 144, 469, 163, 467, 162, 161, 160, 482, 159, 158, 388/2, 177, 156, 157, 170, 481, 155, 154 w Gorzkowie, na działkach nr 2377, 2427, 2477/27, 4139/16, 5448/10, 5448/13, 5448/19, 5816/1, 6202, 5824, 5763/2, 1516, 1948/2, 5766/5, 5664/1, 5627, 288, 5551, 324, 320/4, 5552, 416/2, 417/1, 5877/1, 2360/1, 2359, 2358 w Staszowie, na działce nr 116 w miejscowości Dobra, na działkach nr 552, 526 w Podmaleńcu,  na działce nr 379 w Sztombergach, na działkach nr 119/1, 247, 62, 42, 33, 239/1 w Mostkach, na działkach nr 200, 198 w Kolonii Bogoria, na działce nr 543 w Zimnowodzie, na działkach 185, 41, 42 w Bogorii, na działkach nr 431, 426, 29/2 w Woli Kiełczyńskiej, na działkach nr 439, 414, 34/2, 33, 27, 26, 22 w Kiełczynie, na działkach  nr 304/1, 331/1, 331/2, 81, 304/3, 304/2, 329/4, 4, 2, 1 w Przyborowicach realizowanej  w ramach zadania pn:„ Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 20 stycznia 2015 roku  wpłynął wniosek EKOPLON S.A. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę zespołu silosów magazynowych płaskodennych - 3 szt. o ładowności 3155 Mg każdy, wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/1 w miejscowości Grabki Duże