Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03 listopada 2015 roku wydano dla Zakładu Transportu Energetyki Sp. z o.o., 28-230 Połaniec, ul. Osiecka 34 decyzję o pozwoleniu na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz składu złomu i węgla, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4416/1, 4416/2, 4416/3, 4416/4, 4416/5, 4416/6, 4416/7, 4416/8, 4416/9, 4416/10, 4416/11, 4416/12, 4416/13, 4416/14 w miejscowości Połaniec.