Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.72.2015.IIBB z dnia 13.11.2015r. dot. zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.3.2015.IIBB z dnia 04.03.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T05 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym, budowę linii kablowych SN wraz ze światłowodem oraz stacja GPO na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 145, 146, 166, 141/2, 144, 469, 163, 467, 162, 161, 160, 482, 159, 158, 388/2, 177, 156, 157, 170, 481, 155, 154 w obrębie ewidencyjnym Gorzków, na działkach nr 2377, 2427, 2477/27, 4139/16, 5448/10, 5448/13, 5448/19, 5816/1, 6202, 5824, 5763/2, 1516, 1948/2, 5766/5, 5664/1, 5627, 288, 5551, 324, 320/4, 5552, 416/2, 417/1, 5877/1, 2360/1, 2359, 2358 w obrębie ewidencyjnym Staszów, na działce nr 116 w obrębie ewidencyjnym Dobra, na działkach nr 552, 526 w obrębie ewidencyjnym Podmaleniec, na działce nr 379 w obrębie ewidencyjnym Sztombergi, na działkach nr 119/1, 247, 62, 42, 33, 239/1 w obrębie ewidencyjnym Mostki, na działkach nr 200, 198 w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bogoria, na działce nr 543 w obrębie ewidencyjnym Zimnowoda, na działkach 185, 41, 42 w obrębie ewidencyjnym Bogoria, na działkach nr 431, 426, 29/2 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska na działkach nr 439, 414, 34/2, 33, 27, 26, 22 w obrębie ewidencyjnym Kiełczyna, na działkach nr 304/1, 331/1, 331/2, 81, 304/3, 304/2, 329/4, 4, 2, 1 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice realizowanej w ramach zadania pn:„ Park wiatrowy w gminie Bogoria”, w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.