Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.82.2015.IIBB z dnia 08 grudnia 2015 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T01 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN  ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  nr 266 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice, na działkach nr 3, 433 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska, na działkach nr 559, 493/1, 491/1, 490/1 w obrębie ewidencyjnym Wola Malkowska oraz na działkach nr 177, 207, 120, 119, 118, 117, 134, 69, 73, 18, 17/2, 16/2 15/2 w obrębie ewidencyjnym Malkowice realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.