Drukuj
2016
Informacje o złożeniu wniosku

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 26.02.2016r. (skorygowanego w dniu 07.03.2016r.)  wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9,  31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T08 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  nr:  303, 304, 300, 302, 301, 307 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.