Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informujemy, że Starosta Staszowski decyzją Nr 58/2016 znak: B.6740.53.2016.IIASz z dnia 23.09.2016r. zmienił decyzję Starosty Staszowskiego znak: B.6740.91.2015.IIASz z dnia 20.01.2016r. pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2016 roku poz. 353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.28.2016.IIBB z dnia 20 maja 2016 roku - dla Kopalni Dolomitu S.A. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - pozwolenie na przebudowę stacji paliw Kopalni Jurkowice na działce nr 269/3 w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.14.2016.IIBB z dnia 12 kwietnia 2016 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T12 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów nr 248, 782, 791, 378, 379, 380, 398, 399, 835, 400, 401, 403, 780, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 420, 412, 779 w obrębie ewidencyjnym Witowice oraz na działkach nr 94, 95, 96 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.13.2016.IIBB z dnia 06 kwietnia 2016 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T08 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  nr  303, 304, 300, 302, 301, 307 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.12.2016.IIBB z dnia 29 marca 2016 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T09 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 225, 138 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy  w gminie Bogoria”.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.26.2015.IIDŁ z dnia 29 stycznia 2016 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Łubnice pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży. 
Zakres robót budowlanych obejmuje :
- budowę kolektorów grawitacyjnych z rur PVC-U oraz PE o średnicach od DN160 do DN250,
- budowę rurociągów tłocznych z rur o średnicach od DN75 do DN140,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur o średnicy DN160,
- budowę 27 przepompowni i tłoczni ścieków,
- wykonanie zasilania energetycznego do pompowni,
- wykonanie zjazdów do pompowni i tłoczni.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.96.2015.IIBB z dnia 20.01.2016 roku  o umorzeniu postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Halicka 9, 31-036 Kraków na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T08 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr:  303, 304, 300, 302, 301, 307 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.95.2015.IIBB z dnia 20.01.2016 roku  o umorzeniu postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Halicka 9, 31-036 Kraków na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T09 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr:  435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 225, 138 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 20 stycznia 2016 roku wydano dla EKOPLON sp. z o.o. sp. k. Grabki Duże 82 28-225 Szydłów decyzję o pozwoleniu na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.