Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 20 stycznia 2016 roku wydano dla EKOPLON sp. z o.o. sp. k. Grabki Duże 82 28-225 Szydłów decyzję o pozwoleniu na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.