Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1405) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 28 września 2017 roku  wpłynął wniosek Pana Tomasza Bryk zam. 31-409 Kraków, ul. Jezuitów  4/2 działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Zielińską zam. 31-571 Kraków, ul. Mogilska 121D/47 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania  budynku magazynowego na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów oraz segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno – biurową z wewnętrznymi instalacjami: wod –kan. c.o., wentylacyjną i elektryczną, odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z odprowadzeniem wód opadowych do otwartego zbiornika, utwardzenie terenu pod składowanie odpadów i skład węgla, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 158/6 w miejscowości Potok, obręb ewidencyjny 261208_2.0009 Potok, jednostka ewidencyjna 261208_2 Szydłów.