Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 08 czerwca 2018 roku wpłynął wniosek zgłoszenia Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów  dot. budowy linii oświetlenia drogowego, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 55/2, 57/1, 56/2 w miejscowości Gacki, obręb ewidencyjny 261208_2.0002, jednostka ewidencyjna 261208_2 Szydłów.