Zgodnie z wymogami art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.:Dz.U.z 2017r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018r. Starosta Staszowski decyzją Nr 8-5/2018 znak: B-II3.6740.2.48.2017 udzielił Panu Tomaszowi Bryk prowadzącemu działalność pn.: Tomasz Bryk MT Partner z siedzibą 31-409 Kraków, ul. Jezuitów 4/2 - pozwolenia na przebudowę budynku magazynowego z wykonaniem wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, budowę szczelnego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 8 m3, budowę otwartego zbiornika retencyjnego (na wody opadowe) o pojemności 327.9 m3 oraz wykonanie utwardzonego szczelnego odwodnionego placu składowego w skład którego wchodzi sektor przyjmowania pojazdów, sektor magazynowania przyjętych pojazdów, sektor magazynowania odpadów, sektor  na skład węgla w workach oraz orzekł  o zmianie sposobu użytkowania w/w budynku na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów, segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno – biurową, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 158/6 w miejscowości Potok, obręb ewidencyjny 261208_2.0009 Potok, jednostka ewidencyjna 261208_2 Szydłów.