Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 247) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 21 maja 2021 roku  wpłynął wniosek  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. , Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1353/1 w miejscowości Grzybów, obręb ewidencyjny 261207_5.0006, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów- obszar wiejski.