Zgodnie z wymogami art.21 ust.2 pkt 23 litera k ustawy z dnia 03.10.2018 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j .w Dz.U. z 2018, poz.2081 ze zm.) informujemy, że w dniu 04 listopada 2018 roku Starosta Staszowski decyzją znak: OŚ-IV2.6222.2.2018 udzielił zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Grabkach Dużych, gmina Szydłów, powiat staszowski- eksploatowanej przez EKOPLON Sp. z o.o., sp. K. z siedzibą w Grabkach Dużych właściciela instalacji do produkcji pasz.