Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na
dostarczenie: 1 komputera stacjonarnego
na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

 • Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Staszowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie,

ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów

tel. 158643058, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 866-17-09-857

W oparciu o zastosowanie zasad racjonalności, przejrzystości i efektywności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.

 • Określenie przedmiotu rozeznania:
 • Przedmiot rozeznania: został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi integralną część zaproszenia.
 • Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 • Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 • Ofertę należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, tel. 015 8643058, w terminie do dnia 27.10.2022 r. do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać: Oferta cenowa na dostarczenie komputera stacjonarnego”.
 • W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny
 • Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.
 • Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 • Miejsce realizacji zamówienia: PCPR w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów
 • Forma i termin płatności: przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
 • Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 15.11.2022 r. do godz. 12:00.

Nadmieniamy, iż zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.