Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Staszowie, oznaczoną numerem działki 2920/10 o pow. 0,0143 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/000041231/3.

Przetarg odbył się w dniu 13.12.2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Staszowie w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07.12.2022 r, włącznie w wysokości 1 000,00 zł (słownie zł.: jeden tysiąc 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 zł. netto ( słownie zł.: dziesięć tysięcy 00/100).

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie dokonała wpłaty wadium oraz przedstawiła podczas rejestracji uczestników przetargu dokument tożsamości.

Brak osób niedopuszczonych.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 10 100,00 zł. netto (słownie zł.: dziesięć tysięcy sto 00/100).
Cena nabycia po uwzględnieniu 23% podatku vat wynosi 12 423,00 zł. brutto (słownie zł.: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 00/100).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości to Pan Lech Brzyszcz, Firma Handlowo- Transportowa, ul. Sienkiewicza 35, 28-200 Staszów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wyniku przetargu Staszów.pdf)Informacja o wyniku przetargu2022-12-15 11:19