Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe w Staszowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu audytu energetycznego i kosztorysu szacunkowego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie”.