w sprawie rozpatrzenia skargi

.

w sprawie rozpatrzenia skargi

.

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

.

w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok 2010

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

.