w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na realizowane
w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków

.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: "Nowe szanse – nowe możliwości”

.

w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie za rok 2009

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/10/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli

.

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2009 roku Powiatowego programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych, opracowanego na lata 2007 – 2015, w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych

.