w sprawie zaopiniowania I etapu „Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Czarnej
Staszowskiej od zapory Chańcza, w zakresie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią”,
w związku z zakończeniem prac dotyczących „Wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego dla
rzeki Czarnej Staszowskiej na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej
do Wisły, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej”

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/35/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 czerwca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2009 rok

.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na realizowane
w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bogoria

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bogoria

.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/10/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego

.