w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym powiatu staszowskiego

.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego

.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem
finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

.

w sprawie zmian w Uchwale Nr LVIII/46/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010
roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/10/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

.

w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł

.