w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionyvh w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2009 rok

.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2009 rok

.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2009 rok

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.

w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski

.