w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe  centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Nowe szanse-nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych.

.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Akademia kompetencji kluczowych-program rozwój uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej"

.
w sprawie uchwalenia regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnianych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Staszowskiego oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX-rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Tytuł projektu: "Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne, z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno przyrodniczych"

.

w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2008 roku

.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z realizacji zadań oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeniach na terenie powiatu staszowskiego za 2008 rok

.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności Komendanta Powiatowego Policji oraz
informacji o stanie bezpieczenstwa publicznego na terenie powiatu staszowskiego za
2008 rok.

.

w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenie

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.