w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat staszowski

.

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2008 roku Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowanego na lata 2007 – 2015, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

.

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/108/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku

.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/47/04 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000-2015, w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/11/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 marca 2009 roku, w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

.

w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Sichowie Dużym gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1155/1 o powierzchni 8,8400 ha

.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 5816/4 o powierzchni 0,1720 ha, 5816/5 o powierzchni 0,1790 ha i 5816/6 o powierzchni 0,1630 ha

.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Staszowskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 5924/3 o powierzchni 0,1297 ha, 5923/42 o powierzchni 0,1040 ha i 5923/45 o powierzchni 0,0877 ha

.