w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Powiecie Staszowskim

.