w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków dróg
powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu
Staszowskiego w 2010 roku - II etap"

.

w sprawie udzielenia przez Powiat Staszowski pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach dotyczącego Uchwały Nr XLII/50/09 z dnia 29 czerwca
2009 roku Rady Powiatu w Staszowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom
oświatowym

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w Staszowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5856/11 o powierzchni 0,0402 ha

.