w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/11/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 marca 2009
roku, w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Tytuł projektu: Moje kompetencje
paszportem do lepszej przyszłości

.

w sprawie zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

.

w sprawie zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.