w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/11/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 marca 2009
roku, w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem
finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego

.