w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2024

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2013 rok