w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego na rzecz Gminy Staszów

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Staszowskiego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i  placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania