w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - II etap” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie”

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017 - 2027

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok