w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/22/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2023

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/5/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Młodzieży szkół ponadpodstawowych w powiecie staszowskim

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2021 rok

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania