w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Staszowski porozumienia z Powiatami: Opatowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/31/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski