w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
staszowskiego w 2012 roku

.

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do składu komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

.