w sprawie zmiany uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

.

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.