w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

.

w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Powiatu w Staszowie do ustalania wysokości cen
i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego
Centrum Sportowego w Staszowie

.