w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/16/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca
2012 roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/40/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 czerwca 2012
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Połaniec

.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.