w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/16/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2012
roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

.

w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„INTEGRACJA” w Połańcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII
Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Tytuł projektu
„Niepełnosprawni-pełnosprawni w pracy”

.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie

.

w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu
staszowskiego

.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

.