w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
staszowskiego w 2013 roku

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/16/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2012 roku

.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Powiat Staszowski od Gminy
Bogoria nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Kiełczyna

.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Staszowskiego od osób fizycznych
nieruchomości położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Witowice

.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym

.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2013 rok

.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2024

.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata
2012-2022

.