z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Staszowie
upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu
Staszowskiego

.

z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchopmości położonej
w Sichowie Dużym gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1155/1 o powierzchni
8,8400 ha, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

.

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

.

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

.

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia czynszu za najem lokalu mieszkalnego
położonego w Staszowie przy ul. 11 Listopada 84

.

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2011 roku

.

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia - Budowa odcinka drogi powiatowej w ramach
zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica"

.

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 5861/2

.

z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Pani Annie Kaczmarczyk – nauczycielowi
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Staszowie ul. Koszarowa 7, pełnienia obowiązków
dyrektora placówki z dniem 2 grudnia 2010 roku

.