z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr 39/08 z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski na 2008 rok

z dnia 1 października 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Staszowskiemu

z dnia 1 października 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Sichowie Dużym gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów 1155/13 o powierzchni 0,5531 ha

z dnia 1 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie do realizacji zadania modernizacyjnego - remontowego w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie, ul. 11 Listopada 3

z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania kategorii dróg gminnych drogom położonym w obrębie Połaniec o numerach ewidencyjnych : G-000202; G-000203; G-000204; G-000205; G-000206; G-000207; G-000208;

z dnia 18 września 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do kontroli i oceny realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu "Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach", dla osób przewlekle psychicznie chorych pod nazwą "Dom Pomocy Społecznej w Rudkach"

z dnia 18września 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnitwa radcy prawnemu do reprezentowania Zarządu Powiatu w Staszowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  w Kielcach w sprawie Sygn. akt II SA/ Ke 388/08

z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup wózków sanitarnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok