z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Rodzinnym Domem Dziecka w Połańcu

z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania modernizacyjno - remontowego w Zespole Szkół im.Stanisława Staszica w Staszowie ul.Koszarowa 7

z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2008 r.  dotyczącej sfinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Podziałanie 9.1.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Tytuł projektu: "Matematyka Pierwsza Klasa" w okresie od 01.08.2008 do 31.07.2009

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie"

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zakupu nowego sprzętu meducznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok