z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu o klasę wielozawodową

z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsięwzięcia pn. "Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek Powiatu Staszowskiego"

z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2007 rok

z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowego konkursu plastycznego pn. "Piękna przyroda zdrowy świat" 

z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie sfinansowania ze środków PowiatowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Ziemię mamy tylko jedną" w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

z dnia 25 lutego 2008 rokuw sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsięwzięcia pn. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa dla części obrębów ewidencyjnych z terenu Miasta i Gminy Osiek, wszystkich obrębów ewidencyjnych z terenu Gminy Łubnice o łącznej powierzchni ok.1800ha"