z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących
wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod projektowaną drogę publiczną powiatową

.

z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia do zasobu Powiatu Staszowskiego
nieruchomości położonej w Staszowie i w Długołęce gm. Osiek

.

z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowemu
Centrum Sportowemu w Staszowie części nieruchomości położonej w Staszowie przy
ul. Koszarowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/2 o powierzchni 3,7952 ha

.

z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie

.

z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych
w Oleśnicy do kategorii dróg gminnych

.

z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.

z dnia 12 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Sportowego w Staszowie

.

z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z powiatowych  obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie

.

z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

.