z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 4 drzew w tym: 1 drzewa
gatunku  klon, 1 drzewa gatunku kasztan, 1 drzewa gatunku jawor i 1 drzewa gatunku grab
z terenu  nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
5883/2 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół ustanowionym Decyzją Nr 2/01 Zarządu
Powiatu w Staszowie  z dnia 25 kwietnia 2001 roku (działka oznaczona w ewidencji gruntów
numerem 5883/2 o powierzchni 3,7952 ha położonej w Staszowie przy ul. Koszarowej 7)

.

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w Staszowie ul. Koszarowa 7

.

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 Listopada 3

.

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg
powiatowych na terenie Powiatu Buskiego

.

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

.

z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze
półrocze 2012 roku

.

z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Panu Sławomirowi Majowi – wicedyrektorowi
Zespołu  Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7, pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły z dniem 1 września 2012 roku

.

z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Pani Anicecie Wójcik – wicedyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 Listopada 3, pełnienia
obowiązków dyrektora szkoły z dniem 1 września 2012 roku

.

z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

.