z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. Koszarowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 5883/2 w celu umieszczenia rurociągu z kablem światłowodowym

.

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego zaopiniowania projektu budowlanego
opracowanego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej
nr 366239T (od ul. Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T)”, realizowanego zgodnie
z  ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych

.

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

.

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 13/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia
29 lutego 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków

.

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

.

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie
do realizacji projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiece staszowskim”

.

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej pełnomocnictwa
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.