z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Wyrównywanie  szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu
Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec
psa przewodnika osoby niewidomej”

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat staszowski jest organem prowadzącym

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Rodzinnym Domem
Dziecka w Połańcu

.

z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Koseły i ul. Rokitek
w Sandomierzu kategorii drogi powiatowej

.

z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do
realizacji projektu pn. „Szansa dla Ciebie” w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

.

z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi projektu
pn. „KAPELA ZE STASZICÓWKI – utworzenie lokalnego zespołu ludowego”

.

z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

.

z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2012

.

z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w ramach zadania
pn.: „Budowa drogi Nr 366051T w Łęgu”

.