z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony działki stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/41 o powierzchni 0,0085 ha

z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nabycia na rzecz PowiatuStaszowskiego nieruchomości niezbudowanej położonej w Staszowie, oznaczonej numerami działek 5815/1 o powierzchni 0,1848 i 5815/2 o powierzchni 0,0274 ha zajętych w związku z realizacją inwestycjipn."Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23+600 (100 m od mostu wulicy Krakowskiej w kierunku ujścia rzeki) do km 24+300 granicaadministracyjna miasta Staszowa wraz z zabezpieczeniemprzeciwpowodziowym tego odcinka)"

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nabycia na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości zajętych w związku z realizacją inwestycji pn."Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23+600 (100 m od mostu w ulicy Krakowskiej w kierunku ujścia rzeki) do km 24+300 granica administracyjna miasta Staszowa wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka)"

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej właność Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym gm.Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1151/2 o powierzchni 31,0907 ha

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. negocjowania ze Związkami Zawodowymi regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski w roku 2008

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w harmonogramie realizacji budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok