z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. negocjowania ze Związkami Zawodowymi regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski na rok 2007

z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Staszowskiego położonych na terenie gminy Rytwiany w obrębie Sichowie Duży

z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie rozłożenia zaległej należności z tytułu najmu na ratalną spłatę

z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż działki położonej w Staszowie stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/40 o powierzchni 0,0042 ha wraz z udziałem wynoszącym 42/766 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej numerem 5924/31 o powierzchni 0,0398 ha, obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu