z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie realizacji zadania pn."Przebudowa drogi Rytwiany-Tuklęcz-Wilkowa-Łubnice"

z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsięwzięcia pn."Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla części obrębów ewidencyjnych z terenu Miasta i Gminy Staszów oraz części obrębów ewidencyjnych z terenu Miasta i Gminy Osiek, o łącznej powierzchni ok.1000 ha.

z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu staszowskiego, Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu staszowskiego oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami" 

z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do zaciągania zobowiązań finansowych z realizacją projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie  i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa gatunku klon, znajdującego się na nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/2 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, której właścicielem jest Powiat Staszowski