z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miasta Staszowa

z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec

z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji celu publicznego, dla części inwestycji pod nazwą ,,Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zlokalizowanej na terenie gminy Łubnice w obrębie Orzelec Duży w powiecie staszowskim na działce o numerze ewidencyjnym 89

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski utworzonych w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2014/15

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Staszowskiego w celu lokalizacji infrastruktury w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz ze światłowodem w celu przesyłania energii z Farmy Wiatrowej Bogoria do Głównego Punktu Zasilającego w Staszowie”

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 6401/2 o powierzchni 0,3210 ha w celu przeprowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu Rodzinnego - Rodzinnym Domem Dziecka w Połańcu