z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportowemu w Staszowie

z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 40/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, wypłacanego Wnioskodawcom na pierwsze półrocze 2014r. (semestr letni), w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 0844T w miejscowości Wysoki Duże”

z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 0787T w Pęcławicach Górnych”

z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 0787 T w Witowicach”

z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały Nr 14/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2013 rok